Allmänna villkor

Allmänna villkor

Dessa villkor ingås av och mellan dig och Logtrade Technology AB, eller om kundens organisation är baserad i USA med Logtrade Technology Inc (”Logtrade”, ”Företag”, ”Vi” eller ”Oss”). Villkoren, tillsammans med Bilaga 1 Personuppgiftsbiträdesavtal och Integritetspolicy (”Allmänna villkor” eller ”Avtal”) reglerar din åtkomst till och användning av tjänster (”Tjänsten”), oavsett om du är gäst eller registrerad kund.

Om Du ingår detta Avtal för dig själv kommer termerna ”Prenumerant”, ”Du”, ”Din” att hänvisa till dig

som individ. Om Du ingår detta avtal på uppdrag av ett företag, en organisation eller en annan juridisk person

(”Entitet”), samtycker Du till detta avtal för den enheten och intygar för Logtrade att Du har befogenhet att binda en sådan enhet och dess närstående till detta avtal, i vilket fall termerna ”Prenumerant”, ”Du”, ”Din” eller en relaterad term med versaler häri ska hänvisa till sådan Entitet och dess närstående. Om du inte har sådan behörighet, eller om du inte godkänner detta avtal, får du inte acceptera detta avtal och får inte använda tjänsterna.

Utöver Allmänna Villkoren styrs all information som Vi samlar in, tar emot eller behandlar i samband med Din användning av tjänsterna av vår Integritetspolicy. Du samtycker till alla åtgärder Vi vidtar med avseende på din information i enlighet med vår Integritetspolicy. Tjänsterna kan också kontakta och ansluta till Din surfplatta eller annan enhet vid behov för att hjälpa Oss att validera detta avtal med Dig, och Du samtycker härmed till att tillåta tjänsterna att göra det.

Vänligen läs villkoren inklusive Bilaga 1 Personuppgiftsbiträdesavtal och Integritetspolicy noggrant innan Du börjar använda webbplatsen. Genom att använda webbplatsen eller genom att klicka för att acceptera eller godkänna villkoren när detta alternativ görs tillgängligt för Dig, accepterar och samtycker Du till att vara bunden och följa dessa Allmänna Villkor och vår Integritetspolicy, som finns på, inkorporerad härmed referens. Om Du inte vill godkänna dessa villkor inklusive Bilaga 1 Personuppgiftsbiträdesavtal och/eller Integritetspolicy, får Du inte komma åt eller använda webbplatsen.

Definitioner

Administrator avser den användare Du utser att administrera användningen av de tjänster Du prenumererar på av Dina användare.

Allmänna Villkor avser dessa villkor inklusive Bilaga 1 Personuppgiftsbiträdesavtal.

Användare avser varje person eller enhet som kunden har utsett som användare av tjänsterna på beställningsformuläret eller som kunden tillåter eller bjuder in att använda tjänsterna.

Användarmeddelande avser meddelandet som ges till varje användare angående godtagbar användning av tjänsterna.

Avgifter avser belopp som kunden ska betala till Logtrade för de tjänster som anges i en beställningsblankett eller prismodell eller pris som definieras inom tjänsten eller tjänsterna.

Avtal betyder dessa villkor inklusive Bilaga 1 Personuppgiftsbiträdesavtal och Integritetspolicy, dokumentationen och varje beställningsformulär.

Beställningsformulär betyder våra tillämpliga online beställningssidor, flöden, skärmar i produkten eller andra beställningsdokument eller processer som godkänts av oss som beskriver de tjänster du prenumererar på från oss och, i tillämpliga fall, deras tillåtna användningsområde. I tillämpliga fall kommer beställningsformuläret att identifiera bland annat:

(i) tjänsten (som kan inkludera betatjänster,

(ii) antalet transaktioner,

(iii) antalet användare,

(iv) antalet tillgångar

(v) prenumerationsperiod,

(vi) domän(er) associerade med din användning av tjänster, lagringskapacitet eller begränsningar, eller andra parametrar för användningsomfång och

(vii ) beloppet eller priset som du kommer att debiteras, fakturerings- och förnyelsevillkoren, tillämpliga valuta och betalningssätt.

Betatjänster avser tjänster, produkter eller funktioner som Logtrade fortfarande testar och utvärderar, och som tydligt är betecknade som beta, pilot, begränsad utgåva, icke-produktion, tidig åtkomst, utvärdering eller av en liknande beskrivning.

Digital eller elektronisk kommunikation avser standardiserade format som EDI, Webhooks eller API:er

Dokumentation betyder all skriftlig eller elektronisk dokumentation, bilder, video, text eller ljud som specificerar funktionerna för tjänsterna eller beskriver prismodellerna, tjänstebeskrivningarna, supportpolicyn eller annan dokumentation, tillhandahållen eller tillgänglig av Logtrade för dig.

Ikraftträdandedatum betyder det datum då Du första gången registrerar dig på webbplatsen.

Immateriella rättigheter avser Logtrades alla patenterade uppfinningar, patentansökningar, patent, designrättigheter, upphovsrätter, varumärken, tjänstemärken, handelsnamn, domännamnsrättigheter, maskeringsrättigheter, know-how och andra affärshemliga rättigheter och alla andra immateriella rättigheter, derivat därav och former av skydd av liknande karaktär, var som helst i världen.

Integritetspolicy betyder Logtrades Integritetspolicy, som är tillämplig från tid till annan.

Kund (även kallad ”Du” eller ”Din”) avser den Entitet på uppdrag av vilken Du använder eller använder Tjänsten, eller, om det inte gäller, individen som har tillgång till eller använder Tjänsten.

Kunddata avser all information eller material som tillhandahålls, matas in eller skickas av kunder eller deras användare till tjänsterna under användningen av tjänsterna.

Lista över nekade parter avser en person

(i) som omfattas av några restriktioner enligt tillämpliga export- och sanktionslagar, inklusive de sanktioner som riktar sig till statliga enheter eller individer som stödjer terrorism, eller

(ii) inkluderad på någon lista över nekade, förbjudna eller begränsade partier som upprätthålls av Sverige, USA eller någon annan tillämplig jurisdiktion.

Licensavtal avser de licensavtal som publiceras på webbplatsen genom vilka kunden licensierar en eller flera tjänster.

Logtrade (även hänvisat till som antingen ”Bolaget”, ”Vi”, ”Oss” eller ”Vår” i dessa Villkor) hänvisar till Logtrade Technology AB, ett svenskt aktiebolag, och Logtrade Technology Inc., ett Delaware företag.

Logtrade Technology avser alla Logtrades immateriella rättigheter och proprietär teknologi (inklusive mjukvara, hårdvara, produkter, processer, algoritmer, användargränssnitt, know-how, tekniker, design och annat materiellt eller immateriellt tekniskt material eller information) som kunden har tillgång till eller som görs tillgänglig för kunden vid tillhandahållande av tjänsterna.

Personuppgifter har den innebörd som ges till ett sådant uttryck i relevanta EU-lagar för dataskydd och alla andra dataskyddslagar i jurisdiktioner som är tillämpliga på tjänsterna och dig.

Prenumeration innebär köp av de tjänster som anges på beställningsformuläret i enlighet med villkoren i detta avtal.

Prenumerationsperiod avser den period som prenumerationen är effektiv, enligt prissättningsmodellen och detta avtal.

Prismodell avser Logtrades Prismodell.

Support avser Logtrades supportpolicy, som är tillämplig från tid till annan.

Tillgångar avser alla fysiska tillgångar såsom ett fordon, sensor, lastpallar, smart lås, byggnad eller vad som helst som Kunden har utsett som Tillgång för tjänsterna på beställningsformuläret eller som Kunder tillåter eller inbjuder att använda tjänsterna.

Tjänster betyder de tjänster som företaget erbjuder på webbplatsen och sådan relaterad dokumentation som kan göras tillgänglig via webbplatsen eller någon optimerad version av webbplatsen via en trådlös enhet eller genom vår mobilapplikation, som vi tillhandahåller i samband med webbplatsen, om Kunden prenumererar på beta tjänster, tjänster kommer att omfatta beta tjänster.

Transaktion avses en skapad transportförfrågan, transportinstruktion, transportstatus, handelsenhet, tillgång eller andra tjänster som kan likställas med en genomförd transaktion motsvarande information som lagras eller delas.

Tredjepartstjänster avser tredjepartsprodukter, applikationer, tjänster, programvara, nätverk, system, kataloger, webbplatser, databaser och andra tjänster och information som erhålls separat av dig som en tjänst länkar till eller som du kan ansluta till eller aktivera i samband med en Service.

Webbplatsen hänvisar till Logtrades Digitala tjänst såsom Logtrade.se och de sidor (andra än sidor som är länkade till tredje parts webbplatser) kopplade till detta domännamn eller liknande teknologier för datautbyte och annan mjukvara.

I enlighet med villkoren har kunden rätt att använda tjänsterna när som helst via webbplatsen och API:erna. Kunden samtycker till Allmänna Villkoren och Integritetspolicy för Kundens och Dina användares användning av Tjänsterna.

Logtrade kan ändra hela eller delar av dessa villkor från tid till annan enligt avsnitt 15.1. Om villkoren vid något tillfälle inte längre är acceptabla för dig, bör Du omedelbart upphöra med all användning av webbplatsen och tjänsterna i enlighet med instruktionerna i avsnitt 15.1.

1. Tillgång till tjänsten

1.1 Tillämpning av Allmänna Villkoren.

Dessa Allmänna Villkor reglerar åtkomst till och användning av Tjänsterna av Dig och Dina användare.

1.2 Skapa konto.

För att kunna använda Tjänsterna måste Kunden registrera sig och skapa ett konto. Kunden

ska säkerställa att den information som registreras i Tjänsten om Kunden och varje Användare är korrekt och fullständig vid alla tillfällen och att informationen uppdateras vid behov.

1.3 Administratör.

Vid registrering kan Kunden registrera en eller flera Användare att administrera Användares användning av tjänsterna (”Administratör”). En Administratör kan utse användare, skapa ytterligare auktoriserade användarkonton och tilldela vissa behörigheter till sådana ytterligare konton. Beroende på nivån

av behörigheter som tilldelats en Användares användarkonto, Användaren kanske inte har tillgång till eller kan

se eller använda alla funktioner eller funktioner i Tjänster. Administratören ska se till att varje användare får användarmeddelandet och accepterar det policyn för acceptabel användning och Integritetspolicyn. Du kommer att tillhandahålla alla nödvändiga upplysningar till och kommer att erhålla och behålla alla nödvändiga samtycken från Användare för att tillåta:

(i) Administratörer att har tillgång till som beskrivs i dessa villkor och integritetspolicyn; och

(ii) Logtrades tillhandahållande av tjänsten till administratörer och användare. Du kommer att tillhandahålla bevis av sådana samtycken på vår rimliga begäran.

1.4 Registreringsinformation.

Du kan behöva tillhandahålla vissa registreringsuppgifter eller annan information för Dig själv och dina användares räkning för att skapa ett konto och för att på annat sätt komma åt och använda Tjänsterna. Det är ett villkor för Din åtkomst och användning av tjänsterna att all information du tillhandahåller är korrekt, aktuell och fullständig.

1.5 Prenumerationer.

Kunder får endast få tillgång till och använda Tjänsterna i enlighet med villkoren. Kunder väljer angivna Tjänster från listan över Tjänster som finns på en kunds kontosida, och Kunden kan prenumerera på sådana tjänster genom att beställa den önskade tjänsten med hjälp av ett beställningsformulär, som är tillgängligt via en Kunds konto. Kunden har rätt att använda de Tjänster som anges på beställningsformuläret i enlighet med villkoren.

1.6 Beställningsformulär.

Administratören kan lägga till Användare, öka transaktioner som även inkluderar Tillgångar, eller på annat sätt öka din användning av tjänsterna genom att lägga ett nytt beställningsformulär eller ändra ett befintligt beställningsformulär. Om inte annat anges i det tillämpliga beställningsformuläret, kommer Vi att debitera Dig för ökad användning till våra då gällande priser, proportionellt för återstoden av den då aktuella prenumerationsperioden. Om antalet Transaktioner som även inkluderar Tillgångar, eller Användare som använder Tjänsterna överstiger antalet Transaktioner eller Användare som prenumereras, uppgraderas Kundens Prenumeration automatiskt till närmaste nästa större prenumerationsnivå. Uppgraderingar sker

från och med det datum då antalet transaktioner som omfattas av det aktuella Abonnemanget förbrukas, och

vid månadsabonnemang gäller uppgraderingen för hela månaden under vilken uppgraderingen görs. Efter uppgraderingen ska Kunden betala den högre Prenumerationsavgiften i enlighet med vid var tid gällande prislista för Tjänsten och prenumerationsnivå. I övrigt förblir Abonnemanget oförändrat mellan Logtrade och Dig.

2. Betalningshantering

2.1 Prenumerationsstart.

Din prenumeration på en Tjänst blir bindande när du klickar på ”Betala”

och att underteckna avtalet för en specificerad tjänst och prenumerationstid kommer att vara in i enlighet med tjänsten kommer att vara i enlighet med prismodellen.

2.2 Betalningshantering.

Om inte uttryckligen överenskommits mellan dig och Logtrades kommer betalningen för prenumerationen att ske i enlighet med prismodellen. Du kommer att betala Logtrade-fakturor med det betalningsintervall som anges i beställningsformuläret. Logtrade kan avbryta eller avsluta Tjänsterna om avgifter är förfallna. Du kommer att tillhandahålla fullständig och korrekt fakturerings- och kontaktinformation till Logtrade. Lagstadgad mervärdesskatt och andra allmänna skatter, eller avgifter och eventuella leveransavgifter kommer att läggas till Avgiften. Du kan även betala för Abonnemanget med kreditkort, betalkort och faktura. Du kommer att behöva ange kredit- eller betalkortsinformation, din faktureringsadress och relaterad information. Du intygar och garanterar att du har rätt att använda kredit- eller betalkort eller annan betalningsmekanism som du skickar i samband med betalningen för din prenumeration och att du har all behörighet som krävs för att köpa en prenumeration med kredit- eller betalkort eller betalningsmekanism som du lämnar in. Genom att skicka in sådan information ger du oss rätten att tillhandahålla sådan information till tredje part i syfte att underlätta ditt köp. Du bekräftar och samtycker till att vi inte är ansvariga för hur någon tredjeparts kreditkorts- eller annan betalningsmetodprocessor överför, lagrar, använder eller delar din information. Alla prenumerationsköp är ej återbetalningsbara.

3. Tillgångsrättigheter

Med förbehåll för villkoren i detta avtal och Din strikta efterlevnad av dessa, ger Logtrade dig en begränsad, personlig, icke-exklusiv, icke-licenserbar, icke-överlåtbar, återkallbar licens under prenumerationsperioden för att få tillgång till och använda tjänsterna som anges i beställningsformuläret i överensstämmelse med dessa Allmänna Villkor under prenumerationsperioden.

4. Kundens ansvar

4.1 Nödvändig utrustning.

En höghastighetsanslutning till Internet krävs för korrekt överföring av Tjänsterna. Du är ansvarig för att skaffa och underhålla nätverksanslutningarna som ansluter ditt nätverk till tjänsterna, inklusive, men inte begränsat till, all telefon- och datorutrustning samt all hårdvara, webbläsarprogramvara och all annan nödvändig programvara, inklusive programvara som stöder protokoll används av Logtrade, och för att följa procedurer för att komma åt tjänster som stöder sådana protokoll. Du ansvarar för att tredjepartsprogram som webbläsare, PDF-läsare, antivirusprogram och brandväggar är korrekt installerade och tillåter trafik till webbplatslänkar som visas på webbplatsen.

4.2 Ansvarsbegränsning.

Användare ska inte:

(a) använda (inklusive göra några kopior av) tjänsterna eller dokumentationen utöver omfattningen av licensen som beviljats under avsnittet ”Åtkomsträttigheter” ovan;

(b) ge någon annan person, inklusive alla underleverantörer, oberoende entreprenörer, dotterbolag eller tjänsteleverantörer till kunden, tillgång till eller användning av tjänsterna eller dokumentationen;

(c) modifiera, översätta, anpassa eller på annat sätt skapa härledda verk eller förbättringar, oavsett om de är patenterbara eller inte, av tjänsterna;

(d) bakåtkonstruera, demontera, dekomprimera, avkoda eller på annat sätt försöka härleda eller få tillgång till källkoden för tjänsterna eller någon del därav;

(e) ta bort, ta bort, ändra eller dölja alla titlar, varumärken, tjänstemärken, handelsnamn, legender, vattenmärken eller meddelanden om upphovsrätt, varumärke, patent eller annan immateriell egendom eller äganderätt från tjänsterna, inklusive kopior därav;

(f) tillhandahålla användning av tjänsterna till en tredje part, inklusive men inte begränsat till att tillhandahålla en utvärderingslicens för tjänsterna till någon annan person eller enhet, eller på annat sätt tillåta någon annan person eller enhet att utvärdera tjänsterna;

(g) ta bort, inaktivera, kringgå eller på annat sätt skapa eller implementera någon lösning på kopieringsskydd, rättighetshantering eller säkerhetsfunktioner i eller skydda tjänsterna;

(h) använda tjänsterna eller dokumentationen, utvecklingen av en konkurrerande mjukvaruprodukt eller tjänst eller något annat syfte som är till Logtrades kommersiella nackdel.

4.3 Begränsningar.

Användare ska inte delta i aktiviteter när de använder tjänsterna som:

(i) bryter mot lagar, förordningar, regler, domstolsbeslut, resolutioner eller order, eller administrativa åtgärder som är juridiskt bindande;

(ii) gör intrång i någon av Logtrades immateriella rättigheter och/eller en tredje part;

(iii) publicera eller överföra något stötande innehåll inklusive, men inte begränsat till, våldsamma eller sexuella uttryck, uttryck som leder till diskriminering på grund av ras, nationellt ursprung, trosbekännelse, kön, social status, familjeursprung, etc.;

(iv) leda till felaktig framställning av Logtrade och/eller en tredje part, eller avsiktligt sprida falsk information;

(v) störa servrarna och/eller nätverkssystem relaterade till Tjänsterna,

(vi) missbruka Tjänsterna och/eller servrar och/eller nätverkssystem relaterade till Tjänsterna med hjälp av BOT:er, fuskverktyg eller andra tekniska åtgärder;

(vii) använda tjänsterna för försäljning, marknadsföring, reklam, värvning eller andra kommersiella ändamål

(förutom de som avses i detta avtal); eller

(viii) andra aktiviteter som kan anses vara olämpliga av Logtrade. Kunden kommer att anpassa all användning av Tjänsten av Kunden och dess Användare för att följa Logtrades instruktioner. Kunden ska säkerställa och ansvara för att alla användare av tjänsten följer villkoren i detta Avtal.

Varje överträdelse av ovanstående begränsningar eller begränsade aktiviteter ska anses vara ett väsentligt brott mot detta Avtal för vilket Logtrade, efter eget gottfinnande, kan säga upp detta Avtal och din tillgång till Tjänsterna.

4.4 Otillåten användning.

När Kunden registrerar Användare ansvarar Kunden för att Användaren är behörig att använda Tjänsten för Kundens räkning. Kunden är bunden av de beställningar och godkännanden som görs av Användare. Kunden ansvarar för att varje Användaridentitet och lösenord som Användaren erhåller för Tjänsten lagras på ett säkert sätt och är oåtkomligt för tredje part. En användares användarnamn och lösenord får endast användas av den Användare som det tilldelats, och får inte användas av någon annan person av någon anledning. Varje användare måste logga in individuellt med användarinformation unik för användaren. Användare får inte vara inloggade från flera datorenheter (inklusive mobiltelefoner) samtidigt.

4.5 Kundens ansvar.

Kunden är fullt ansvarig för all obehörig användning av Kundens Användares användarinformation, inklusive för eventuella kostnader eller skador som kan uppstå genom sådan obehörig användning av Tjänsten. Kundens ansvar för sådan obehörig användning upphör först när Kunden begär att Logtrade ska blockera en viss Användares åtkomst till Tjänsten. Logtrade och dess underleverantörer kan övervaka användningen av tjänsten av kunden och dess användare.

5. Immateriella rättigheter

5.1 Rättighetsförbehåll.

Kunden erkänner och godkänner härmed att Tjänsterna, dokumentationen och alla immateriella rättigheter relaterade till eller hänförliga till tjänsterna och dokumentationen, tillsammans med all information som finns i och skapas i Tjänsten och alla immateriella rättigheter till resultatet som skapats genom LogTrades eller Kundens användning av Tjänsten, är Logtrades exklusiva egendom och proprietära teknologi och material. Logtrade är också ensam ägare till alla immateriella rättigheter till programvara i Tjänsten i den mån dessa rättigheter inte tillhör tredje part.

5.2 Allmänt.

Valet av och version av mjukvara eller hårdvara som ingår i Tjänsten kan variera under prenumerationsperioden efter Logtrades eget gottfinnande. Logtrade är inte skyldigt att inhämta Kundens godkännande för ändring av programvara eller version av programvara som ingår i Tjänsten. Programvara som ingår i Tjänsten får endast kopieras av Kunden i den utsträckning som Logtrade uttryckligen skriftligen godkänt det. Under inga omständigheter får Kunden bearbeta, ändra eller göra tillägg till programvara som ingår i Tjänsten utöver vad som uttryckligen anges i detta Avtal.

5.3 Varumärken.

Kunden får inte använda några rättigheter som tillhör Logtrade och/eller någon information som kan hänföras till Tjänsten på annat sätt än som en del av användningen av Tjänsten på de villkor som anges i dessa Villkor. Detta inkluderar men är inte begränsat till Logtrades varumärken och handelsnamn.

5.4 Överlåtelse av rättigheter.

Ingenting i detta avtal ska tolkas som en överföring av några Logtrade immateriella rättigheter eller som en överföring av någon licens utöver vad som uttryckligen anges under Åtkomsträttigheterna ovan.

6. Sekretess

Om inte annat anges i dessa Allmänna Villkor, samtycker varje part till att all kod, uppfinningar, know-how och affärsmässig, teknisk och finansiell information som avslöjas till sådan part (”Mottagande part”) av den avslöjande parten (”Utlämnande part”) utgör den avslöjande partens konfidentiella egendom (”Konfidentiell information”), förutsatt att den identifieras som konfidentiell vid tidpunkten för avslöjandet eller rimligen borde vara känd av den mottagande parten att den är konfidentiell eller äganderättsskyddad på grund av den information som avslöjas omständigheterna kring avslöjandet. Alla våra immateriella rättigheter eller Logtrade-teknik, all prestanda- och prisinformation relaterad till tjänsten och information om framtida produkter eller tjänster (inklusive beta tjänster) kommer att betraktas som vår konfidentiella information utan någon märkning eller ytterligare beteckning. Förutom vad som uttryckligen godkänts häri, kommer den mottagande parten att

(1) hålla konfidentiell information till tredje part och inte avslöja konfidentiell information och

(2) inte använda konfidentiell information för något annat ändamål än att uppfylla sina skyldigheter och utöva sina rättigheter enligt dessa villkor. Den mottagande parten kan avslöja konfidentiell information till sina anställda, agenter, entreprenörer och andra representanter som har ett legitimt behov av att veta, förutsatt att de är bundna till sekretess skyldigheter som inte är mindre skyddande för den avslöjande parten än detta avsnitt 6 och att den mottagande parten förblir ansvarig för deras efterlevnad av villkoren i detta avsnitt 6. Den mottagande partens sekretess skyldigheter kommer inte att gälla information som den mottagande parten kan dokumentera:

(i) var rättmätigt i dess besittning eller känd för den innan mottagandet av den konfidentiella informationen;

(ii) är eller har blivit allmänt känt utan den mottagande partens förskyllan;

(iii) erhålls med rätta av den mottagande parten från en tredje part utan brott mot någon konfidentiell skyldighet; eller

(iv) är självständigt utvecklad av anställda hos den mottagande parten som inte hade tillgång till sådan information. Den mottagande parten kan också avslöja konfidentiell information om det krävs enligt en förordning, lag eller domstolsbeslut (men endast i den minsta utsträckning som krävs för att följa en sådan förordning eller order och med förhandsmeddelande till den avslöjande parten). Den mottagande parten erkänner att avslöjande av konfidentiell information skulle orsaka betydande skada för vilken skadestånd ensamt inte skulle vara en tillräcklig gottgörelse, och därför att vid ett sådant avslöjande av den mottagande parten kommer den avslöjande parten att ha rätt till lämplig rimlig lättnad utöver vad som helst annat rättsmedel den kan ha enligt lag.

7. Kunddata

7.1 Allmänt.

Den information som Kunden anger genom användningen av Tjänsterna lagras på en server som hanteras av Logtrade. Kunden har inte rätt att använda information i Tjänsterna för något annat ändamål än

för användningen av Tjänsterna. Alla personliga uppgifter som lämnas av kunden när de registrerar sig för eller använder tjänsterna är föremål för Integritetspolicyn.

7.2 Kunddatabegränsningar.

Kunden är ensam och exklusivt ansvarig för all information som Kundens Användare anger, behandlar eller hanterar med hjälp av Tjänsterna. Kunden är också ensam och exklusivt ansvarig för de resultat som Kunden erhåller genom sin användning av Tjänsten.

7.3 Otillåten användning.

Om det kommer till Logtrades kännedom om att Tjänsterna används på ett sätt

som strider mot bestämmelserna i dessa Allmänna Villkor eller mot tillämplig lag, har Logtrade rätt att ta bort information eller material som Kundens Användare har kommit in i Tjänsten.

7.4 Dataöverföring.

Kunden samtycker till att Logtrade och dess underleverantörer kan komma åt, använda och lagra Kunddata som skickas med Tjänsterna till Logtrade och dess underleverantörer i ett annat land än Kundens land. Syftet med denna funktion är att förbättra Logtrades möjligheter att erbjuda Kunden support, underhåll och uppgraderingar samt att föra statistik över, analysera användningen av och vidareutveckla Tjänsterna. Logtrade åtar sig att behandla all kopierad och lagrad information som strikt konfidentiell. Logtrade kommer inte att lämna ut sådan information till tredje part såvida det inte finns en skyldighet enligt lag, till exempel på grund av ett domstolsbeslut. Informationen kopplad till Kunden sparas på detta sätt endast under Prenumerationsperioden, och all Kundspecifik information raderas utan oskäligt dröjsmål efter utgången eller upphörandet av sådan Prenumerationsperiod.

8. Support och uppdateringar

Ingen skyldighet för support eller uppdateringar.

Du samtycker till att Logtrade inte har någon skyldighet att tillhandahålla servicesupport eller uppdateringar, uppgraderingar, buggfixar, patchar, förbättringar och andra felkorrigeringar, nya funktioner eller teknisk support för tjänsterna, såvida inte det anges i din prenumeration, (samlat, inklusive relaterad dokumentation, ”Support/Uppdateringar”) eller för att fortsätta att tillhandahålla eller aktivera några speciella funktioner eller funktioner. Logtrade kan dock från tid till annan efter eget gottfinnande utveckla och tillhandahålla Support/Uppdateringar utan något meddelande till Dig. Support/uppdateringar kan också ändra eller ta bort vissa funktioner och funktioner i sin helhet. Du samtycker till att omedelbart ladda ner och installera all support/uppdateringar och erkänner att tjänsterna eller delar av dessa kanske inte fungerar korrekt om du inte skulle göra det. Support/uppdateringar kan göras till tjänsterna automatiskt utan att ditt nätverk behöver vara anslutet till Internet.

9. Garantier och friskrivningar

9.1 Garanti.

Logtrade garanterar endast till Din fördel att Vi vidtar rimliga åtgärder för att förhindra introduktion av virus, trojanska hästar eller liknande skadligt material i tjänsterna (”Prestandagaranti”). Logtrade ansvarar dock inte för skadligt material som skickas in av dig eller användare. Logtrade kan inte garantera att skada inte kan uppstå på grund av programvirus vid användning av Tjänsterna och Kunden måste vidta nödvändiga åtgärder för att skydda sina datorer och system.

9.2 Garantiåtgärd.

Vi kommer att använda kommersiellt rimliga ansträngningar, utan kostnad för Dig, för att korrigera rapporterade avvikelser med Prestandagarantin. Om vi anser att korrigeringar är omöjliga, kan endera parten säga upp den tillämpliga prenumerationen. I det här fallet kommer du att få en återbetalning av alla avgifter som du har betalat för användningen av de tillämpliga tjänsterna under den återstående delen av den tillämpliga renumerationsperioden. Prestandagarantin kommer inte att gälla

(i) om du inte gör ett anspråk inom trettio (30) dagar från det datum då du först uppmärksammade avvikelsen,

(ii) om avvikelsen orsakades av felaktig användning, obehöriga ändringar eller tredjepartsprodukter, programvara, tjänster eller utrustning, eller

(iii) till Betatjänster.

9.3 Friskrivning av garanti.

FÖRUTOM SOM UTTRYCKLIGEN TILLHANDAHÅLLS I DETTA AVSNITT 9, TILLHANDAHÅLLS TJÄNSTERNA DIG ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH MED ALLA FEL OCH DEFEKTER UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG. I DEN MAXIMALA OMFATTNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. KUNDEN, Å SINA EGNA VÄGNAR OCH SINA DOTTERBOLAG OCH ANVÄNDARE OCH DESS OCH DERAS RESPEKTIVE LICENSGIVARE OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER, FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER PÅ ANNAT SÄTT, MED AVSEENDE PÅ TJÄNSTERNA OCH PÅ DINA APPLIKATIONER, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, TITEL OCH ICKE-INTRÅNG, OCH GARANTIER SOM KAN UPPSTÅ UR FÖRLOPPET AV HANDEL, PRESTATIONSFÖRLOPP, ANVÄNDNING ELLER HANDELSPRAXIS. UTAN BEGRÄNSNINGAR TILL DE FÖREGÅENDE, GER LOGTRADE INGA GARANTIER ELLER ÅTAGANDEN, OCH GER INGA UTFÄSTELSER AV NÅGOT SLAG ATT TJÄNSTEN ELLER DINA APPLIKATIONER KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV, UPPNÅ AVSEDDA RESULTAT , VARA KOMPATIBEL ELLER FUNGERA MED NÅGON ANNAN PROGRAMVARA, APPLIKATIONER, SYSTEM ELLER TJÄNSTER, FUNGERA UTAN AVBROTT, UPPFYLLA ALLA PRESTANDA- ELLER TILLFÖRLITLIGHETSSTANDARD ELLER ÄR FELFRIA ELLER ATT EVENTUELLA FEL ELLER DEFEKTER KAN ELLER KOMMER ATT KORRIGERAS.

10. Ansvarsbegränsning

10.1 Begränsning av indirekt ansvar.

Logtrade ansvarar inte för direkt eller indirekt skada eller annan förlust som kan påverka Kunden eller tredje part på grund av Kundens användning av Tjänsterna eller fel eller avbrott

i Tjänsterna. Logtrade ansvarar inte heller på något sätt för datasekretessen i samband med överföring av information via Internet vid användning av Tjänsterna. Logtrade ansvarar inte för skador som uppstår på grund av eventuella säkerhetsbrister i Kundens datasystem eller till följd av fel/brister i Kundens originaluppgifter som lämnats i samband med Tjänsterna. LogTrade ansvarar inte för fel eller brister som uppstår för Kunden eller tredje part vid hantering av mottagen EDI-kommunikation.

LOGTRADE KOMMER INTE HA NÅGOT ANSVAR SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER RELATERAT TILL DESSA ALLMÄNNA VILLKOR FÖR NÅGON FÖRLUST AV ANVÄNDNING, FÖRLORAD ELLER FELAKTIGA DATA, FÖRLUSTAD VINST, FEL I SÄKERHETSMEKANISMER, AVBROTT I VERKSAMHETEN, KOSTNADER FÖR FÖRSENINGAR, ELLER NÅGON INKORREKT, SPECIELL, TILLFÄLLIG, TILLFÖRLITLIGHET ELLER FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SLAG, ÄVEN OM DE ÄR INFORMERADE OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA I FÖRHAND.

10.2 Annat ansvar.

LogTrade garanterar inte att Tjänsterna är fria från programvarufel, (så kallade buggar) och Kunden är därför medveten om och accepterar att helt felfri mjukvara inte kan uppnås. Kunden är medveten om att Tjänsterna, en del av Tjänsterna eller en viss funktion i Tjänsterna kan ha ett visst driftstopp och Logtrade har inget ansvar med avseende på sådant driftstopp.

10.3 Begränsning av ansvarsbelopp.

Utöver ovanstående gäller Logtrades ansvar endast om Logtrade har orsakat skadan genom vårdslöshet eller uppsåtligt tjänstefel. Under alla omständigheter är LogTrades totala ansvar enligt Avtalet för ett eller flera evenemang, oavsett om det är relaterade till varandra eller inte, alltid begränsat till det lägsta av Kundens årliga Prenumerationsavgift för Tjänsterna eller 50 000 SEK. Eventuella krav från Kunden mot Logtrade ska framställas omedelbart och under alla omständigheter senast trettio (30) dagar från det att Kunden fick eller borde ha fått kännedom om den omständighet som ligger till grund för kravet. Om Kunden inte framställer kravet inom denna tid, förlorar Kunden rätten att göra kravet gällande. Oavsett vilket datum reklamationen framställs har Kunden inte rätt att kräva dröjsmålsränta.

11. Ersättning

Du samtycker till att försvara (på Logtrades begäran), gottgöra och hålla Logtrade skadeslös från och mot alla anspråk, skulder, skador, förluster och utgifter, inklusive utan begränsning, rimliga advokatarvoden och kostnader, som uppstår ur eller på något sätt är kopplade till något av följande (inklusive som ett resultat av Dina direkta aktiviteter eller de som utförs för Din räkning):

(i) Din nedladdning, åtkomst till eller användning av tjänsterna;

(ii) Ditt brott eller påstådda brott mot detta avtal;

(iii) ditt brott mot tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter, publicitet, sekretess, egendom eller integritetsrätt;

(iv) ditt brott mot några lagar, regler, förordningar, koder, stadgar, förordningar eller order från statliga och kvasi-statliga myndigheter, inklusive, utan begränsning, alla reglerande, administrativa och lagstiftande myndigheter; eller

(v) någon felaktig framställning från dig. Du kommer att samarbeta enligt vad som krävs av Logtrade i försvaret av alla anspråk. Logtrade förbehåller sig rätten att överta det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor som är föremål för gottgörelse från dig, och du kommer inte i något fall att reglera något anspråk utan föregående skriftligt medgivande från Logtrade. Du samtycker till att Logtrade inte tar något ansvar för innehållet du skickar eller gör tillgängligt genom eller i användningen av tjänsterna.

12. Betatjänster

12.1 Generellt.

LOGTRADE STÖDJER INTE BETATJÄNSTERNA ELLER INNEHÅLLET. LOGTRADE OCH DESS LICENSGIVARE HAR INGET ANSVAR AVSEENDE UTFÖRANDE, GARANTI ELLER GARANTI FÖR TILLFÖRLITLIGHET, KVALITÉ, LÄMPLIGHET, TILLGÄNGLIGHET ELLER MÖJLIGHETER. BETATJÄNSTERNA OCH ALLT INNEHÅLL TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”. ALLA VILLKOR, FÖRE BERÄKNING OCH GARANTIER, UTTRYCKLIGA UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER PÅ ANNAT SÄTT INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, DEN UNDERFÖRSTÅDDA BEARBETBARHETEN, FUNKTIONEN FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-KRÄNKNING

AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER FRISKRIVS HÄRMED DEN I DEN UTSTRÄCKNING SOM ÄR TILLÅTEN ENLIGT GÄLLANDE LAG AV LOGTRADE OCH DESS LICENSGIVARE

KUNDEN ERKÄNNER OCH GODKÄNNER ATT:

(A) BETATJÄNSTEN ÄR INTE SLUTGILTIG, HAR INTE SLÄPPTS FÖR FÖRSÄLJNING AV LOGTRADE OCH KAN INNEHÅLLA DEFEKTER, FEL, DESIGNFEL, ELLER ANDRA PROBLEM SOM INTE KAN ELLER KAN KORRIGERAS,

(B) ANVÄNDNINGEN AV BETATJÄNSTERNA KANSKE INTE ÄR SNABB, OAVBRUTEN, ELLER FELFRI ELLER FUNGERAR I KOMBINATION MED NÅGON ANNA HÅRVARUPROGRAMVARA ELLER DATA,

(C) DATA SOM LAGRAS GENOM ANVÄNDNING AV BETATJÄNSTERNA KANSKE INTE ÄR KORREKTA ELLER TILLFÖRLITLIGA,

(D) BETATJÄNSTERNA ELLER KVALITETEN PÅ PRODUKTERNA, INFORMATIONEN ELLER ANNAT MATERIAL SOM KÖPTS ELLER TAGITS EMOT AV EN KUND VI BETATJÄNSTERNA KANSKE INTE UPPFYLLER KUNDENS BEHOV ELLER KRAV, ELLER

(F) BETATJÄNSTERNA KAN VARA FÖREMÅL FÖR RESTRIKTIONER, FÖRSENINGAR OCH ANDRA PROBLEM SOM FINNS I ANVÄNDNINGEN AV INTERNET OCH ELEKTRONISK KOMMUNIKATION.

12.2 Feedback. Vid användning av Betatjänsterna förbinder sig Kunden att

(a) förse Logtrade med information om eventuella fel eller defekter som finns i Betatjänsterna;

(b) informera Logtrade om alla föreslagna ändringar, modifieringar eller förbättringar av Betatjänsterna; och

(c) förse Logtrade med all information och dokumentation som krävs för att Logtrade ska kunna utvärdera resultaten av betatjänsterna (sammantaget ”Betatestdata”).

12.3 Sekretess.

Betatjänsterna och innehållet som skapas genom betatjänsterna är konfidentiella och skyddade av Logtrade och dess licensgivare. Kunden samtycker till att inte avslöja någon del av Betatjänsterna, innehållet eller någon information relaterad till Betatjänsterna (inklusive utan begränsning resultatet av användningen eller Betatestdata) till någon tredje part utan Logtrades skriftliga tillstånd i förväg. Kunden erkänner och samtycker till att obehörig användning eller avslöjande av sådan information skulle orsaka oåterkalleliga skador och betydande skada på Logtrade som skulle vara svår att fastställa; följaktligen samtycker deltagaren till att Logtrade har rätt att få ett föreläggande eller annan rättfärdig dispens för att genomdriva skyldigheter enligt detta avtal utan att begränsa andra rättigheter eller åtgärder.

13. Uppsägning av avtal/prenumeration; ingen överlåtelse av avtal

13.1 Prenumerationsperiod.

Perioden för varje prenumeration på tjänsten fortsätter för en tillämplig tjänst som börjar på prenumerationsstarten och fortsätter under den tid som anges på beställningsformuläret baserat på prismodellen.

13.2 Effekter av löptid.

Dessa villkor träder i kraft från och med ikraftträdandedatumet och löper ut på dagen för utgången eller uppsägningen av alla prenumerationsvillkor.

13.3 Avtalsbrott.

Båda parterna har alltid rätt att säga upp detta Avtal omedelbart om den andra parten väsentligt bryter mot sina skyldigheter enligt detta Avtal och inte avhjälper ett sådant brott inom femton (15) dagar efter meddelandet om brott från den andra parten. LogTrade har även rätt att omedelbart säga upp detta Avtal om Kundens anslutning till Tjänsten stängs eller kunde ha stängts i enlighet med detta Avtal. Logtrade har även rätt att efter anmälan till Kunden säga upp detta Avtal med omedelbar verkan och stänga Kundens tillgång till Tjänsten om Kunden försatts i konkurs, träder i likvidation, initierar företagsrekonstruktion eller på annat sätt kan anses vara insolvent. Uppsägning av Avtalet ska alltid vara skriftligt.

13.4 Kundintrång.

Vid Logtrades uppsägning av detta Avtal enligt denna punkt 13 på grund av Kundens avtalsbrott, ska Kunden hålla Logtrade skadeslös för alla åtaganden gentemot tredje part som Kunden har ingått på grund av Abonnemangsavtalet vid den tidpunkt Abonnemangsavtalet upphör. och ersätta Logtrade för alla andra kostnader, förluster på grund av avtalsbrott.

13.5 Radering av information.

Vid utgång eller uppsägning av Prenumerationsperioden för en eller flera Prenumerationer, har Logtrade rätt att radera all information som lagras av Kunden på Logtrades server som använder Tjänsten under sådana Prenumerationer. Efter uppsägning av detta Avtal ansvarar Kunden för att säkerställa åtkomst och lagring av det material som Kunden har fått genom användning av alla Tjänster under alla Abonnemang som Kunden önskar bevara. Radering av information kommer dock inte att ske tidigare än sextio (60) dagar efter uppsägningen av detta avtal.

13.6 Avinstallation.

Vid uppsägning av Avtalet ska Kunden omedelbart avinstallera från alla datorer och lagringsmedia all programvara som kan hänföras till Tjänsten och returnera till Logtrade alla kopior av sådan programvara och all tillhörande Dokumentation. Kunden ska inom tio (10) dagar från avtalets upphörande skriftligen bekräfta till Logtrade att sådan avinstallation och retur har skett.

13.7 Överlåtelserätt.

Kunden får inte överlåta eller överföra detta avtal utan Logtrades skriftliga medgivande i förväg. Som ett undantag från det föregående kan du överlåta detta avtal i sin helhet (inklusive alla beställningsformulär) till din efterträdare som är ett resultat av en sammanslagning, förvärv eller försäljning av alla eller i stort sett alla dina tillgångar eller röstande värdepapper, förutsatt att du tillhandahåller oss med omedelbart skriftligt meddelande om överlåtelsen och överlåtaren samtycker skriftligen till att ta på sig alla dina skyldigheter enligt detta avtal. Alla försök från dig att överföra eller överlåta detta avtal förutom vad som uttryckligen godkänts ovan kommer att vara ogiltiga. Vi kan överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal (helt eller delvis) utan ditt samtycke. Vi kan också tillåta våra dotterbolag, agenter och entreprenörer att utöva våra rättigheter eller utföra våra skyldigheter enligt detta avtal, i vilket fall vi förblir ansvariga för att de följer detta avtal. Med förbehåll för det föregående kommer dessa villkor att gälla för parternas tillåtna efterträdare och överlåtare.

13.8 Underleverantörer.

Logtrade har rätt att anlita underleverantörer för fullgörande av åtaganden i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Vid anlitande av underleverantör ansvarar Logtrade för underleverantörens arbete och tjänster i förhållande till Kunden.

13.9 Överlevnad. Följande bestämmelser kommer att överleva varje uppsägning eller utgång av avtalet: 2.2 (Betalningshantering), avsnitt 4.2 (Ansvarsbegränsning), 5 (Immateriella rättigheter), 6 (Sekretess), 9.2 (Garantiåtgärd), 9.3 (Friskrivning av garanti), 10 (Ansvarsbegränsning), 11 (Ersättning), 12 (Betatjänster), 13 (Uppsägning av avtal/prenumeration; inte överlåtelse av avtal), 16 (Övrigt), och 17 (Tillämplig lag och tvister).

14. Force majeure

Om Logtrade försenas eller hindras från att utföra någon av sina skyldigheter enligt avtalet på grund av händelser som ligger utanför dess rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till krig, krigshandling, terrorism, naturkatastrofer, sjukdomar, statliga åtgärder eller underlåtenhet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, allvarliga avbrott i telekommunikation, förlust av eller förstörelse av storskalig data eller egendom av väsentlig betydelse, annan omfattande skada eller olycka av större omfattning och liknande omständigheter, har Logtrade rätt att skjuta upp verkställigheten så länge som är nödvändigt för att eliminera effekterna av en sådan händelse. Skulle prestationen skjutas upp på grundval av denna bestämmelse under en period som överstiger nittio (90) dagar, har var och en av Logtrade och Kunden rätt att säga upp Prenumerationen. Logtrade ansvarar inte för skada eller förlust som kan uppstå för motparten till följd av att prestationen avbryts eller avslutas i enlighet med ovanstående.

15. Ändringar av villkor

15.1 Villkorsändringar.

Vi kan ändra avtalsvillkoren (inklusive vår integritetspolicy) från tid till annan, med meddelande till dig i enlighet med avsnitt 16.2 (Meddelanden) eller genom att publicera de ändrade villkoren på vår webbplats. Tillsammans med ett meddelande kommer vi att ange ikraftträdandedatum för ändringarna.

15.2. Betatjänster.

Du måste acceptera ändringarna för att fortsätta använda betatjänsterna. Om du invänder mot ändringarna är din exklusiva gottgörelse att sluta använda betatjänsterna.

16. Övrigt

16.1 Hela avtalet.

Dessa Allmänna Villkor är hela avtalet mellan Logtrade och dig angående kundens användning av tjänsterna och alla andra ämnen som omfattas av dessa villkor och ersätter all tidigare eller samtidig muntlig eller skriftlig kommunikation, förslag och representationer mellan dig och oss med avseende tjänsten eller något annat ämne som omfattas av dessa villkor. Ingen bestämmelse i någon inköpsorder eller annan affärsform som används av dig kommer att ersätta eller komplettera villkoren i dessa villkor, och alla sådana dokument som hänför sig till dessa villkor är endast avsedda för administrativt bruk och kommer inte att ha någon rättslig verkan. Ändringar i eller tillägg till dessa villkor ska, utöver vad som anges i avsnitt 15 ovan, vara bindande skriftligen och vederbörligen undertecknade av parterna för att vara bindande.

16.2 Meddelande.

Meddelande och information till kunden kan skickas till dig via e-postadress som du angett i beställningsformuläret. Meddelande som skickas med post anses ha kommit motparten tillhanda tre arbetsdagar efter avsändandet om brevet har skickats inom Sverige och tio arbetsdagar om brevet har skickats från utlandet. Meddelanden som skickas med elektronisk post ska anses ha kommit motparten tillhanda senast en arbetsdag efter avsändandet.

16.3 Kontomeddelanden.

Meddelanden från Logtrade till Kunden skickas till Dig på Din e-postadress som Du har angett i Beställningsformuläret. Meddelanden från Kunden till Logtrade kan skickas via rubriken ”Kontakt” på Webbplatsen. Anmälan kan även göras via Webbplatsen och Kunden anses då ha behållit detta meddelande när Kundens första användning av Tjänsten efter att meddelandet har lagts ut på Webbplatsen. Du samtycker till att all elektronisk kommunikation kommer att uppfylla alla tillämpliga juridiska kommunikationskrav, inklusive att sådan kommunikation ska vara skriftlig.

16.4 Skriftligt meddelande.

I de fall då det i enlighet med dessa Allmänna Villkor krävs att ett skriftligt meddelande från en av parterna ska skrivas som ett skriftligt meddelande, övervägs ett brev eller e-post. För Kundens uppsägning av Prenumerationsavtalet krävs dock ett fysiskt dokument (brev eller skannat brev) undertecknat av en auktoriserad representant för Kunden.

16.5 Tolkning av motstridiga termer.

I händelse av en konflikt mellan dessa villkor och en beställningsblankett, gäller dokument som ingår i villkoren i följande ordning: Allmänna Villkor, beställningsformulär, faktura.

16.6 Oberoende entreprenörer.

Parterna är oberoende entreprenörer. Dessa villkor kommer inte att tolkas som att de utgör någon av parterna som en partner till den andra eller för att skapa någon annan form av juridisk förening som skulle ge endera parten den uttryckliga eller underförstådda rätten, makten eller befogenheten att skapa någon skyldighet eller skyldighet för annat parti.

16.7 Webbplatsåtkomst.

Webbplatsen får inte nås eller användas av någon medborgare i vissa länder eller grupper mot vilka USA och/eller Europeiska unionen har infört sanktioner (inklusive Iran, Kuba, Nordkorea, Syrien och Sudan) och andra förbjudna personer som är listade på listan över nekade parter. Ytterligare begränsningar gäller för alla slutanvändare som kommer att använda innehåll som tillhandahålls på webbplatsen och eller API:er i design, utveckling eller produktion av kärnvapen, kemiska eller biologiska vapen eller raketsystem, rymdfarkoster och sondraketer eller obemannade luftfarkoster system; eller någon slutanvändare som har förbjudits att delta i exporttransaktioner från USA och/eller EU av någon myndighet inom den amerikanska regeringen eller Europeiska unionen.

På grund av tekniska osäkerheter som förhindrar verifiering av identiteten och den slutliga åtkomstpunkten av någon person som försöker få åtkomst till eller använda webbplatsen, utgör din åtkomst till webbplatsen, inklusive uppvisandet av ett auktoriserat användar-ID och lösenord, din uttryckliga representation att

(1) den person som försöker få tillgång till detta inte är medborgare i något sådant sanktionerat land eller en sådan grupp och

(2) inte finns med på en sådan lista över nekade parter,

(3) inte har förbjudits att delta i exporttransaktioner från USA och/eller EU;

(4) sådan användning är inte begränsad, och

(5) att du som auktoriserad användare inte har avslöjat eller tillhandahållit sådant lösenord och användar-ID till någon sådan person för användning under din registrering. Användare ska vara fullt ansvariga och föremål för åtal i hela lagen för eventuella överträdelser av denna paragraf.

Följande gäller om du går in på webbplatsen utanför USA och Europeiska unionen:

Du gör det på egen risk, och du förblir fullt ansvarig och ansvarig för att du känner till och efterlever dessa villkor och lagar, förordningar, direktiv, koder och regler i USA, Europeiska unionen och land där du bor, inklusive tillämpliga lagar och förordningar för import och export, samt de i den jurisdiktion från vilken du går in på webbplatsen och alla andra tillämpliga jurisdiktioner som kan vara involverade i åtkomst, överföring, dirigering, mottagande, avslöjande, lagring eller användning av information på webbplatsen.

Följande gäller om du går in på webbplatsen från USA:

Du samtycker till att din användning av webbplatsen eller något innehåll kommer att följa USA:s exportkontroll lagar och verkställande order. Informationen som tillhandahålls på och via webbplatsen kan i vissa fall anses vara kontrollerad teknologi och omfattas av exportkontrollrestriktioner i USA och andra jurisdiktioner.

DET ÄR DIN SKYLDIGHET ATT VERIFIERA OCH EFTERLEVA ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRORDNINGAR I USA OCH I LANDET FRÅN DU HAR ÅTKOMST EN SAP-WEBBPLATS.

17. Tillämplig lag och tvister

17.1 Tillämplig lag.

Svensk lag ska tillämpas på dessa villkor för kunder som använder webbplatsen i Sverige, EU, EES och på andra ställen utanför USA. Kalifornien, lag ska tillämpas på dessa villkor och villkor för kunder som kommer åt webbplatsen i USA.

17.2 Ej tillämpligt.

Villkoren i FN:s konvention om avtal om försäljning av varor gäller inte för dessa villkor. Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA) kommer inte att gälla för dessa villkor oavsett när eller var de antagits.

17.3 Skiljeförfarande.

För Kunder som går in på Webbplatsen i Sverige, EU, EES och på andra håll utanför USA ska tvister angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal slutligt avgöras genom skiljedom i enlighet med reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet ska äga rum i Malmö. Om vid tvist värdet av det som yrkas uppenbarligen inte överstiger etthundratusen (100 000) kr, eller om Kunden är en konsument som använt Tjänsten endast för enskilt bruk, ska tvisten avgöras av en allmän domstol. Om tvistens storlek uppgår till mer än etthundratusen (100 000) kr men mindre än en miljon kr (1 000 000) ska Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler om förenklat skiljeförfarande tillämpas. Logtrade har dock rätt att väcka talan om ersättning eller tvångsmedel mot Kunden vid allmän domstol på grund av olovlig kopiering eller spridning till allmänheten av Tjänsten.

För kunder som går in på webbplatsen i USA, accepterar kunden och Logtrade att lösa eventuella anspråk relaterade till detta avtal eller tjänsterna genom slutlig och bindande skiljedom, förutom vad som anges nedan. American Arbitration Association (AAA) kommer att administrera skiljeförfarandet enligt dess Commercial Arbitration Rules. Skiljeförfarandet kommer att hållas i Palo Alto, Kalifornien, eller någon annan plats som båda parter skriftligen samtycker till. Båda parterna kan väcka en stämningsansökan vid federala eller statliga domstolar i Santa Clara County, Kalifornien enbart för föreläggande för att stoppa obehörig användning eller missbruk av tjänsterna eller intrång i våra immateriella rättigheter, utan att först delta i skiljeförfarande. Kunden får endast lösa tvister med Logtrade på individuell basis och kommer inte att väcka anspråk i grupptalan, konsoliderad eller representativ talan. Gruppskiljeförfaranden, grupptalan, talan om privata advokater och konsolidering med andra skiljeförfaranden är inte tillåtna.

BILAGA 1 Allmänna villkor – Personuppgiftsbiträdesavtalet

1. Bakgrund

1.1 Om du ingår detta avtal för egen räkning, ska villkoren Kund hänvisa till dig som en individ (”Kunden”)

som kunden har anlitat Logtrade Technology AB, org.nr 556659-9410 (”Logtrade”, tillsammans med Kunden ”Parterna”) avseende vissa Tjänster som Logtrade ska tillhandahålla Kunden i enlighet med de villkor som parterna ingått (”Villkoren”). Inom ramen för Villkoren kommer Logtrade, i egenskap av personuppgiftsbiträde, att behandla personuppgifter för vilka Kunden är personuppgiftsansvarig i enlighet med Dataskyddslagstiftningen (”Behandlingen”).

1.2 Syftet med detta Personuppgiftsbiträdesavtal (”Avtalet”) är att säkerställa att Behandlingen sker i enlighet med Dataskyddslagstiftningen, Kundens instruktioner och vad som i övrigt har avtalats mellan Parterna. Avtalet är en bilaga till Allmänna Villkoren.

1.3 Parterna är medvetna om att Logtrade, utöver sin roll som personuppgiftsbiträde till Kunden, har en självständig rätt att behandla vissa personuppgifter för sina egna ändamål, vilket också omfattas av Behandlingen. Denna personuppgiftsbehandling utförs av Logtrade i egenskap av personuppgiftsansvarig och omfattas således inte av Avtalet.

1.4 I händelse av inkonsekvens mellan bestämmelserna i detta avtal och villkoren ska detta avtal ha företräde.

2. Definitioner

2.1 Vid Behandlingen ska Dataskyddslagstiftningen tillämpas.

2.2 ”Dataskyddslagstiftningen” avser alla tillämpliga lagar, förordningar, förordningar och instruktioner som gäller för behandling av personuppgifter, inklusive men inte begränsat till EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 och sådana förordningar som implementerar EU-direktivet om integritet och elektronisk kommunikation 2002 / 58 / EC och eventuella ändringar, tillägg eller förordningar som ersätter sådana lagar, förordningar, förordningar och regler.

2.3 Om inte annat anges i detta avtal ska termer som används i detta avtal ha den innebörd de ges i Dataskyddslagstiftningen.

3. Kundens åtagande

3.1 I förhållande till de registrerade ansvarar Kunden för att de rättsliga kraven på Behandlingen uppfyller kraven i Dataskyddslagstiftningen.

3.2 Kunden intygar att Behandlingen överensstämmer med de ändamål för vilka personuppgifterna som omfattas av Behandlingen har samlats in.

3.3 Det är Kundens ansvar att se till att Logtrade hela tiden informeras om aktuella instruktioner såsom dem i Bilaga A samt andra skriftliga instruktioner från Kunden angående Behandlingen. För det fall Kunden lämnar nya instruktioner angående behandlingen, som avviker från de som följer av tjänsterna enligt Allmänna Villkoren, och dessa instruktioner kräver mer av Logtrade och går utöver vad som föreskrivs av Dataskyddslagstiftningen eller Integritetsskyddsmyndighetens råd och uttalanden ska Logtrade beakta men har ingen skyldighet att acceptera sådana instruktioner.

3.4 Alla instruktioner från Kunden ska vara skriftliga eller på annat sätt dokumenterade.

4. Logtrade åtaganden

4.1 Behandlingen beskrivs närmare i Bilaga A. Logtrade åtar sig att behandla personuppgifter endast på det sätt och för de ändamål som är nödvändiga för att fullgöra sina skyldigheter enligt Allmänna Villkoren, detta Avtal eller i enlighet med de dokumenterade instruktioner som Kunden tillhandahåller i bilaga A och som har godkänts av Logtrade. Logtrade kan också komma att behandla personuppgifter för att tillhandahålla eventuella tilläggstjänster som Kunden beställer från tid till annan.

4.2 Efter mottagande av skriftliga instruktioner avseende Behandlingen från Kunden, såsom de i Bilaga A, ska Logtrade inom skälig tid vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att Behandlingen anpassas i enlighet med instruktionerna. För sådana åtgärder avseende Behandlingen som inte uttryckligen anges av Kunden vid tidpunkten för ingående av Allmänna Villkoren och detta Avtal har Logtrade rätt att begära särskild ersättning.

4.3 Logtrade åtar sig att säkerställa att varje fysisk person som utför arbete under dess ledning och som har tillgång till personuppgifter är informerad om innehållet i detta Avtal och endast behandlar personuppgifterna i enlighet med Avtalet och Kundens dokumenterade instruktioner.

4.4 Logtrade ska i rimlig omfattning bistå Kunden genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, i den utsträckning som krävs för att Kunden ska kunna fullgöra sina skyldigheter att svara på begäran från de registrerade om registerutdrag eller rättelse, blockering eller utplåning av personuppgifter.

4.5 Logtrade ska, utan oskäligt dröjsmål från det att Logtrade har fått kännedom om en personuppgiftsincident, meddela Kunden detta, såvida inte Logtrade kan visa att det är osannolikt att personuppgiftsincidenten inte innebär en risk för fysiska personers rättigheter och friheter. Logtrade ska i rimlig omfattning bistå Kunden

med den information som Kunden behöver för att och fullgöra sina skyldigheter avseende anmälan av personuppgiftsincidenten till behörig tillsynsmyndighet och, i förekommande fall, information till de registrerade om personuppgiftsincidenten.

4.6 Logtrade åtar sig att i rimlig omfattning bistå Kunden med att genomföra konsekvensanalyser avseende dataskydd och förhandskonsultation samt att delta i utredningen av personuppgiftsincidenter som inträffat med behöriga tillsynsmyndigheter.

4.7 Logtrade har rätt till skälig ersättning för utfört arbete i enlighet med åtagandena i punkterna 4.4–4.6.

5. Överföring av personuppgifter

5.1 Överföring till tredje land

5.1.1 LogTrade åtar sig att inte överföra personuppgifter till ett tredje land (dvs. ett land utanför EU/EES), såvida inte Kunden skriftligen har godkänt sådan överföring och att eventuella krav som ställs på sådana överföringar enligt tillämpligt Dataskyddslagstiftningen är uppfyllda. Detta innebär att LogTrade i första hand ska säkerställa att det mottagande landet är föremål för ett adekvat beslut som fattats av EU-kommissionen. I avsaknad av ett beslut om lämplighet ska LogTrade säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder har tillhandahållits genom att uppfylla minst ett av följande krav:

(a) Överföringen är föremål för ett rättsligt bindande och verkställbart instrument mellan offentliga myndigheter och organ.

(b) Logtrade och mottagaren av personuppgifterna är föremål för bindande företagsregler som godkänts av den behöriga tillsynsmyndigheten;

(c) överföringen omfattas av standardklausuler för personuppgiftsskydd som antagits av Europeiska kommissionen eller av en tillsynsmyndighet och godkänts av Europeiska kommissionen, inklusive, men inte begränsat till, de standardavtalsklausuler som utfärdats av Europeiska kommissionen i beslut (EU) ) 2021/914);

(d) överföringen är föremål för en uppförandekod eller certifieringsmekanism, godkänd av den behöriga tillsynsmyndigheten, tillsammans med bindande och verkställbara åtaganden från LogTrade och mottagaren i tredjelandet att tillämpa lämpliga skyddsåtgärder, inklusive när det gäller registrerades rättigheter; eller

(e) överföringen är föremål för avtalsklausuler mellan LogTrade och mottagaren av personuppgifterna i tredjelandet, godkända av den behöriga tillsynsmyndigheten.

5.1.2 I avsaknad av ett lämpligt skydd enligt avsnitt 5.1.2 (a)-(e) ovan ska LogTrade säkerställa att minst ett av följande krav är uppfyllt:

(a) Den registrerade har uttryckligen samtyckt till den föreslagna överföringen efter att ha informerats om de möjliga riskerna med sådana överföringar för den registrerade på grund av avsaknaden av ett adekvat beslut och lämpliga skyddsåtgärder.

(b) överföringen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan den registrerade och kunden eller för genomförandet av åtgärder före avtal som vidtas på den registrerades begäran;

(c) överföringen är nödvändig för ingående eller fullgörande av ett avtal som ingåtts i den registrerades intresse mellan kunden och en annan fysisk eller juridisk person;

(d) överföringen är nödvändig för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller

(e) Överföringen är nödvändig för att skydda den registrerades eller andra personers vitala intressen, om den registrerade är fysiskt eller juridiskt oförmögen att ge sitt samtycke.

5.1.3 Förutsatt att Logtrade kan visa att minst en av de relevanta åtgärderna som anges i avsnitt 5.1.2 och 5.1.3 ovan har vidtagits, får Kunden inte på ett orimligt sätt vägra sitt godkännande angående överföringen.

5.2 Överföring till tredje man

5.2.1 Logtrade får inte lämna ut några personuppgifter till tredje part utan föregående skriftligt medgivande från Kunden, såvida inte utlämnande krävs i enlighet med tillämplig lag eller myndighetsbeslut. Logtrade har dock alltid rätt att lämna ut personuppgifter till underleverantörer i enlighet med punkt 6.1 nedan och när sådant utlämnande krävs för att utföra den överföring som Kunden administrerar genom tjänsterna i enlighet med Villkoren.

5.2.2 Om Logtrade av domstol eller myndighet åläggs att lämna ut personuppgifter eller vidta andra åtgärder till följd av Behandlingen, har Logtrade rätt till skälig ersättning för utfört arbete. Logtrade har även rätt till skälig ersättning för annat utlämnande av personuppgifter till någon annan än Kunden och för åtgärder i samband med sådant utlämnande.

6. Underbiträden

6.1 Genom att underteckna detta Avtal samtycker Kunden till att Logtrade anlitar underleverantörer

(”Underbiträden”) för att utföra Behandlingen. Överföring av personuppgifter till Underbiträden sker på Logtrades risk och medför inga förändringar i den ansvarsfördelning som gäller mellan Logtrade och Kunden.

6.2 Logtrade åtar sig att informera Kunden skriftligen innan Underbiträden anlitas. Kunden ska ha möjlighet

att invända mot Logtrades val av Underbiträden inom tio (10) dagar från det att Kunden mottagit Logtrades meddelande om detta. Logtrade får inte anlita de utvalda Underbiträden om Kunden har framfört rimliga invändningar. Parterna är överens om att Kunden genom att underteckna detta Avtal kan anses ha blivit informerad om att Logtrade avser att anlita de Underbiträden som anges i Bilaga B.

6.3 När Logtrade anlitar Underbiträde för att utföra Behandling, åtar sig Logtrade att teckna avtal för hantering av personuppgifter med Underbiträdet, varvid Underbiträdet åläggs samma skyldigheter som enligt detta Avtal åligger Logtrade. Logtrade åtar sig att informera Kunden skriftligen innan anlitande av Underbiträden.

7. Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

7.1 Logtrade ska vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som erfordras enligt Dataskyddslagstiftningen för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken, särskilt i förhållande till risker avseende obehörig åtkomst, förstörelse och ändring av de personuppgifter som Behandlingen omfattar. Logtrade avgör hur sådana åtgärder ska implementeras för att uppnå erforderlig skyddsnivå.

7.2 Om Kunden gör sannolikt att ny skyddsåtgärd krävs eller att befintlig skyddsåtgärd måste anpassas för att uppfylla lagkrav om lämplig säkerhetsnivå eller för att efterkomma myndighetsbeslut, ska Parterna diskutera implementationen av sådan åtgärd eller ändring av befintlig skyddsåtgärd. Utökad eller tillkommande skyddsåtgärd kräver skriftlig överenskommelse mellan Parterna. Logtrade ska i sådant fall ha rätt till särskild ersättning för vidtagna säkerhetsåtgärder.

8. Sekretess

8.1 Logtrade åtar sig att inte för utomstående yppa sådan information som Logtrade mottagit från Kunden i egenskap av personuppgiftsbiträde mottagit från Kunden eller sådan information som Logtrade i övrigt behandlar i egenskap av personuppgiftsbiträde till Kunden. Logtrade åtar sig att säkerställa att de personer som arbetar under dess ledning har åtagit sig att iaktta sekretess i enlighet med denna punkt 8. Sekretessåtaganden ska dock inte gälla information som

(a) är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot detta Avtal;

(b) information som Logtrade kan visa att Logtrade hade i sin besittning innan Logtrade erhöll informationen från Kunden med anledning av detta Avtal;

(c) information som Logtrade på rättmätigt sätt utan begränsningar i rätten att vidarebefordra densamma erhåller från tredje man utanför detta avtalsförhållande; eller

(d) information som Part är rättsligt förpliktad att tillhandahålla på grund av tvingande lagstiftning, domstolsbeslut eller beslut av annan myndighet.

9. Revision och granskning

9.1 Kunden har rätt att med trettio (30) dagars varsel, på egen bekostnad, själv eller genom denne bemyndigad tredje man (”Revisorn”) genomföra granskning (inbegripet inspektioner) för att kontrollera att Logtrade följer detta Avtal.

9.2 När Revisorn utses ska Kunden ta hänsyn till sådana konkurrensaspekter som hänför sig till affärsrelationer mellan Logtrade och den tilltänkte Revisorn. I detta avseende måste Revisorn godkännas av Logtrade. Sådant godkännande ska dock inte oskäligen vägras av Logtrade.

9.3 Logtrade åtar sig att ge Kunden eller Revisorn tillgång till den dokumentation som krävs för att visa att Logtrade har fullgjort sina skyldigheter under Avtalet och ska även i övrigt bistå Kunden eller Revisorn vid genomförande av granskning och inspektion. Granskning och inspektion får genomföras under kontorstid, på vardagar mellan kl. 9 och 16.

9.4 Logtrade får ge Revisorn begränsad tillgång till Logtrades lokaler där Behandlingen utförs. När sådan platsinspektion genomförs ska Revisorn följa Logtrades skäliga arbetsregler, säkerhetskrav och andra föreskrifter som gäller på arbetsplatsen och får inte störa Logtrades dagliga verksamhet. Revisorn ska inte ha tillgång till sådan konfidentiell information som rör Logtrades andra kunder eller andra personuppgifter som inte behandlas inom ramen för detta Avtal.

10. Skadestånd och ansvar gentemot tredje man

10.1 Part åtar sig att hålla den andre Parten skadeslös för det fall den andre Parten drabbas av skada till följd av den första Partens behandling av personuppgifter i strid med Dataskyddslagstiftningen eller detta Avtal. Sådan skada kan inkludera, men är inte begränsad till, skyldighet att utge skadestånd till en registrerad eller att betala administrativa sanktionsavgifter beslutade av behörig tillsynsmyndighet.

10.2 Part ska inte vara skyldig att utge ersättning för indirekta skador såsom exempelvis utebliven vinst enligt detta Avtal.

11. Avtalstid och åtgärder vid avtalets upphörande

11.1 Avtalet gäller från det att båda Parter undertecknat Allmänna Villkoren och så länge som Logtrade behandlar personuppgifter för Kundens räkning. Bestämmelser om uppsägning finns i Allmänna Villkoren.

11.2 Kunden har rätt att vid Avtalets upphörande få de personuppgifter som omfattas av Behandlingen återlämnade. Begäran om återlämning av personuppgifter ska vara skriftlig och lämnas till Logtrade senast i samband med att Allmänna Villkoren sägs upp eller upphör att gälla. Utöver detta åtar sig Logtrade att vid detta Avtals upphörande radera, alternativt avidentifiera, alla personuppgifter som omfattas av Behandlingen från sådana system som använts vid Behandlingen, såvida sådant förfarande inte är oförenligt med gällande nationell rätt eller EU-rätt.

11.3 Om Allmänna Villkoren upphör och nytt sådant avtal, som även omfattar behandling av personuppgifter, träffas utan att ett nytt personuppgiftsbiträdesavtal träffas, gäller detta Avtal även för personuppgiftsbehandling som sker som en del av tjänster som tillhandahålls enligt det nya avtalet.

12. Lagval och tvistelösning

12.1 För detta Avtal gäller svensk rätt.

12.2 Tvist i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras i enlighet med den tvistlösningsbestämmelse som framgår i Allmänna Villkoren.

Appendix A Personuppgiftsbiträdesavtal – Instruktioner för utförandet av behandlingen

Utöver vad som anges i Avtalet ska nedan instruktioner gälla och iakttas av Logtrade vid utförandet av Behandlingen.

Ändamål

Behandlingen får endast utföras i syfte att tillhandahålla de tjänster som anges i Allmänna Villkoren, dvs. huvudsakligen i syfte att tillhandahålla tjänsterna till Kun-den. Personuppgifterna får inte behandlas eller användas av Logtrade för egna eller andra ändamål.

Typer av behandlingar

Logtrade kan använda sådana typer av behandling av personuppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla de tjänster som anges i villkoren, inklusive registrering, organisation, lagring, ändring, användning och/eller radering.

Typer av personuppgifter

Logtrade får endast behandla följande typer av personuppgifter:

• namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress;

• användarnamn och lösenord för våra tjänster;

• personnummer;

• leverans- och faktureringsinformation, betalningsinformation och annan informa-tion som du tillhandahåller i samband med köp eller leverans av en produkt eller tjänst; och eller

• information om din internetuppkoppling, utrustningen du använder för att komma åt vår webbplats och användningsinformation.

• GPS-koordinater

Logtrade kan även behandla andra personuppgifter om det är nödvändigt för att tillhandahålla de tjänster som anges i Allmänna Villkoren.

Kategorier av registrerade

Behandlingen ska endast omfatta avsändare, mottagare, användare av tjänsten, andra parter som är inblandade i en försändelse, fraktpersonal och administrativ personal som arbetar åt kunder och leverantörer som tillhandahålls av Kunden. Logtrade kan även behandla personuppgifter som rör andra kategorier av re-gistrerade personer om detta är nödvändigt för att tillhandahålla de tjänster som anges i Allmänna Villkoren.

Behandlingens varaktig-het

Personuppgifterna ska raderas av Logtrade vid uppsägning av Avtalet i enlighet med vad som anges i Avtalet. Personuppgifter ska även raderas av Logtrade från fall till fall i enlighet med Kundens skriftliga instruktioner. Istället för att radera har Logtrade rätt att avidentifiera de uppgifter som omfattas av Behandlingen på ett sådant sätt att de inte längre utgör personuppgifter.

Kontaktinformation till Kundens representant [och dataskyddsombud]

[Insert contact information to the Responsible Representative (if other than the one shown on page 1 and to the Responsible Data Protection Officer, if any]

Kontaktinformation till Logtrades representant [och dataskyddsombud]

gdpr@logtrade.se

Appendix B Personuppgiftsbiträdesavtal – Underbiträden som godkänts av kunden

Kunden godkänner och är informerad om att Logtrade anlitar följande Underbiträden i enlighet med punkten 6.2 i Avtalet.

• Axians AB

• Shibuya AB

• HERE Global B.V.

• Microsoft Ireland Operations Ltd

• International Business Machines Corporation (“IBM”)

• Functional Software Inc

Recreate trade. Connect everything. Recreate trade. Connect everything.

Recreate trade. Connect everything. Recreate trade. Connect everything.

Vi använder cookies.
Cookies hjälper oss att leverera den bästa upplevelsen av webbplatsen. Nyfiken på mer? Läs mer om vilka cookies vi använder i vår integritetspolicy.